Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trainingburo Wijs! en Logopediepraktijk Wijs! 

Tarief individuele coaching en logopedische sessies:

Het tarief van de behandeling is conform NZA  € 40,00 per 30 minuten, €60,00 per 45 minuten en €80,00 per 60 minuten. Behandeling dienen meteen na de sessie of als verzamelfactuur één keer per maand te worden voldaan. Dit kan middels pin in de praktijk of een bankoverschrijving.

Overleg met andere behandelaars wordt in rekening gebracht als behandeltijd, indien dit langer duurt dan 20 minuten. Hiervan wordt u altijd vooraf op de hoogte gebracht.

Tarief training en workshops:

De workshops en trainingen worden op maat aangeboden. U kunt voor een vrijblijvende offerte op maat contact opnemen.

Vergoeding

Contractvrije logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van iedere zorgverzekeraar. Hiervoor is een geldige verwijzing van een arts of specialist nodig. Voor de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico van €385,-. Hoeveel hoogte van de vergoeding verschilt per type polis en zorgverzekering. Wat voor polis heeft u?

Restitutiepolis: Bij een restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist/arts ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.

Naturapolis: Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg voor een groot deel vergoed.

Machting:

Om de facturen voor logopedische behandelingen (deels) vergoed te krijgen via de zorgverzekeraar dient u een machting bij de huisarts of KNO-arts te vragen.

Afzeggen behandeling:

Mocht u wegens omstandigheden niet naar de behandeling kunnen komen, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur voor de behandeling telefonisch door te geven (of de voicemail in te spreken). Behandelingen die niet tijdig zijn afgemeld, worden bij u zelf in rekening gebracht, niet bij uw verzekering of bij uw werkgever. Hiervoor geldt een verzuimtarief van 75% van het behandeltarief! Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken onder nr. 159/2000.

Afzeggen trainingen en workshops:

Mocht wegens omstandigheden de geplande training of workshop geen doorgang kunnen vinden wordt u verzocht dit minimaal 5 werkdagen voor de geplande datum telefonisch door te geven (of de voicemail in te spreken). Trainingen en workshops die niet tijdig zijn afgemeld worden voor 75% van het totaal afgesproken bedrag in rekening gebracht. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken onder nr. 159/2000.

Bereikbaarheid:

Ik ben telefonisch bereikbaar op 06-41838583. Als u de voicemail inspreekt, bel ik u zo snel mogelijk terug.

Medische informatie:

Als u medicijnen gebruikt, er sprake is van epilepsie, allergieën of andere medische zaken die van belang kunnen zijn voor de behandeling, wil ik hiervan graag op de hoogte zijn. In de periode dat u bij mij in behandeling bent kan het nodig zijn om mondeling, via email of schriftelijk informatie te verstrekken aan andere betrokkenen. Te denken valt aan huisarts of andere behandelaars. Verslagen voor betrokken hulpverleners zal ik zoveel mogelijk aan u meegeven, echter ook telefonisch of per e-mail is het vaak zinvol om informatie uit te wisselen.

Naast bovenstaande ben ik verplicht te rapporteren naar de verwijzend huisarts of specialist over het verloop van de behandeling. Dit doe ik doorgaans rechtstreeks en per post.

Ik doe dit nooit zonder u in kennis te stellen.

Indentificatieplicht

 Als je medische zorg ontvangt, zoals ook in onze logopediepraktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of jij degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Wij willen je dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt.

Verdere informatie kun je ook terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Privacy

Onze logopedisten nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Bij Logopediepraktijk Wijs gaan we zorgvuldig om met die informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming zullen derden niet op de hoogte gesteld worden van de gegevens die tijdens het onderzoek en de behandeling verkregen zijn.

Het is wel gebruikelijk dat we, alleen met jouw toestemming, verwijzers en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de leerkracht of de schoollogopedist, op de hoogte stellen van verloop en resultaat van het onderzoek en/of de behandeling.

Jouw patiëntengegevens blijven 15 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

Klachtenregeling 

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan je wensen voldoet. Heb je klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat je dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat je ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kun je je richten tot de praktijkhouder, Josanne Toussaint.

Kom je er samen niet uit, dan kun je met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logpedepraktijk Wijs volgt deze klachtenregeling.

In onze wachtkamers kun je informatie over de klachtenregeling vinden en meenemen. Je kunt deze ook hier downloaden. 

Deze voorwaarden zijn geldig van 1 januari 2017 tot 31 december 2018